ประกาศ รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกล)
บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ช่างกล)
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

คุณสมมับติของผู้สมัคร

1.เพศ ชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.มีความขยันอดทน ซื้อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
5.มีความสามารถทำงานล่วงเวลาได้
6.มีประสบการณ์งานช่างด้านสายพานโรงสี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
7.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือเอกสารที่รับรองการจบการศึกษา
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
6.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
7.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน หนังสือฝึกอบรม เป็นต้น


สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
โทร.044-558998 ต่อ 119

วันที่ลงประกาศ : 12-Jun-2017

©Copyright 2006 mcgreenpower.com