ตำแหน่ง BOP OPERATOR 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง
1. เพศ ชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. คุณวุฒิ ปวช
4. ประสบการณ์
4.1 ผ่านงานโรงไฟฟ้าหรือควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ผ่านการอบรมหรือมีประกาศนียบัตรควบคุม ระบบหม้อไอน้ำ
6. ความรู้ ความสามารถพิเศษ ขับรถได้ (Loader), ขับรถ Forklift
7. อื่นๆ มีใบอนุญาตควบคุมหม้อไอน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือเอกสารที่รับรองการจบการศึกษา
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
6.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
7.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน หนังสือฝึกอบรม เป็นต้น
สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
โทร.044-558998 ต่อ 119

วันที่ลงประกาศ : 09-Jan-2018

©Copyright 2006 mcgreenpower.com