พนักงานขับรถ Loader จำนวน : 1 อัตรา
บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ Loader จำนวน : 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ป.6 – มัธยมศึกษาตอนต้น
4. มีประสบการณ์ขับรถ Loader ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
6.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน เป็นต้น

สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
โทร.044-55899 ต่อ 119

วันที่ลงประกาศ : 09-Jan-2018

©Copyright 2006 mcgreenpower.com