ตำแหน่ง : บอร์ดโอเปอร์เรเตอร์ (Board Operator) จำนวน : 1 อัตรา
บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง : บอร์ดโอเปอร์เรเตอร์ (Board Operator) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย
2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน,ช่างเทคนิคการผลิต,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 8. เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) เช่น ใบควบคุมหม้อไอน้ำฯ หนังสือผ่านงาน หนังสือ-ฝึกอบรม เป็นต้น
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาบัตรหรือ เอกสารที่รับรองการจบการศึกษา
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(Transcript)
6.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
7.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน หนังสือฝึกอบรม เป็นต้น

สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
โทร.044-55899 ต่อ 119

วันที่ลงประกาศ : 09-Jan-2018

©Copyright 2006 mcgreenpower.com