รับสมัคร ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
รับสมัคร ช่างไฟฟ้า

รายละเอียด
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย
2.อายุ : 22 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา : ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
4. มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ
เอกสารที่รับรองการจบการศึกษา
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
6.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
7.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน หนังสือฝึกอบรม เป็นต้น

สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท มุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จำกัด
โทร. 044 - 710111 ต่อ 103

วันที่ลงประกาศ : 02-Jul-2018

©Copyright 2006 mcgreenpower.com