คณะผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมบริษัท
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 คณะผู้นำชุมชน อาสาสมัครพลังงานชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน และ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 55 ท่าน ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง ชีวมวล(แกลบ) ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ณ.โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ โดย บริษัทมุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ จำกัดได้ให้การต้อนรับตลอดจนตอบข้อซักถามถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ลงประกาศ : 25-Feb-2012

©Copyright 2006 mcgreenpower.com