Untitled Document
14-Jan-2015
นักศึกษาและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศลได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
more
14-Jan-2015
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
more
12-Sep-2014
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
more
12-Sep-2014
นักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.1-3 และคณะอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
more
12-Sep-2014
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทนชุมชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาล ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานทีโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญไบโอแมส
more
12-Sep-2014
กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
more
25-Jul-2014
ร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลราม ประจำปี 2557
more
25-Jul-2014
ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557
more
25-Jul-2014
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาตรวจ บ.มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
more
10-Feb-2014
โครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
more
 
[จำนวนข่าวทั้งหมด 135 รายการ] ไปยังหน้า [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] >>   
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com wy88