หัวหน้ากะเดินเครื่อง 1 อัตรา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย
2. อายุ 25 – 35 ปี
3. คุณวุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน ,ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กโทรนิค
4. ประสบการณ์
4.1 ผ่านงานควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหรือควบคุมการใช้งานหม้อไอน้ำ ไม่น้อย
กว่า 3 ปี
4.2 ผ่านการอบรมหรือมีประกาศนียบัตรควบคุม หม้อไอน้ำ และมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานหม้อไอน้ำเป็นอย่างดี
6. ความรู้ ความสามารถพิเศษ, คอมพิวเตอร์ MS Office

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือเอกสารที่รับรองการจบการศึกษา
5.สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
6.สำเนาหลักฐานใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
7.เอกสารอื่นที่แสดงถึงประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) เช่น หนังสือผ่านงาน หนังสือฝึกอบรม เป็นต้น
สนใจสามารถติดต่อสมัครงานได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
โทร.044-558998 ต่อ 119

วันที่ลงประกาศ : 09-Jan-2018

©Copyright 2006 mcgreenpower.com