Untitled Document
25-Jul-2014
ร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลราม ประจำปี 2557
more
25-Jul-2014
ร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2557
more
25-Jul-2014
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ได้เดินทางมาตรวจ บ.มุ่งเจริญไบโอแมส จำกัด
more
10-Feb-2014
โครงการอบรมการดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
more
27-Jan-2014
คณะจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT ) เข้าเยี่ยมชมบริษัท มุ่งเจริญ ไบโอแมส
more
27-Jan-2014
สบทบทุนการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียน ศูนย์เด็ก และสบทุนผ้าป่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราม
more
27-Jan-2014
โครงการถนนปลอดฝุ่น โรงเรียนบ้านเสม็ด ประชารัฐนุเคราะห์
more
 
Untitled Document
 
20-Apr-2010
Thailand Energy Awards
more
19-Apr-2010
โรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ กรีนเพาเวอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Energy Awards 2008 ด้านพลังงานทดแทน และ ASEAN Energy Awards 2008
more
02-Apr-2008
กองทุนรอบโรงไฟฟ้า
more
11-Dec-2005
การจัดการเพื่อปัองกันมลพิษทางอากาศ
more
11-Dec-2005
แหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์
more
   
©Copyright 2006 mcgreenpower.com